Zu Inhalt springen
🎁 Gratis Produkt📦 Versandkostenfrei ab 49€ 💰 Mengenrabatte ab 100€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Kostenloser Versand ab 49€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Support (Mo-Fr): 9-16 Uhr +49 (0) 8924418362

Warunki

Warunki ogólne

Warunki umowy w ramach umów kupna z Wisefood GmbH

pomiędzy

wisefood GmbH
Dieselstr. 28
85748 Garching

- dalej "Dostawca" -

i

będzie zamknięta dla użytkowników tej platformy, o której mowa w § 2 niniejszych OWU – zwanych dalej „Klientem/Klientami”.

§ 1 Zakres

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie wyłącznie do relacji biznesowych między dostawcą a klientem w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Odmienne warunki klienta nie są uznawane, chyba że dostawca wyraźnie wyrazi na piśmie zgodę na ich ważność.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Klient może wybrać produkty z oferty dostawcy i zebrać je w tzw. koszyku poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Klikając przycisk „Kup teraz”, składa wiążącą prośbę o zakup towarów znajdujących się w koszyku. Klient przed wysłaniem zamówienia może w każdej chwili zmienić i przejrzeć dane.

(2) Dostawca następnie wysyła klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną z tematem „Potwierdzenie zamówienia od firmy wisefood”, w którym zamówienie klienta jest ponownie wymienione i które klient może wydrukować za pomocą przycisku „Drukuj” funkcja może wydrukować. Zamówienie klienta (1) stanowi ofertę zawarcia umowy z odpowiednią zawartością koszyka.Potwierdzenie odbioru (potwierdzenie zamówienia) stanowi przyjęcie oferty przez dostawcę.Treść zamówienia jest w tym podsumowana. W tej wiadomości e-mail lub w osobnym e-mailu, nie później jednak niż w momencie dostarczenia towaru, tekst umowy (składający się z zamówienia, ogólnych warunków i potwierdzenia zamówienia) zostanie przesłany przez nas do klienta na trwałym nośniku (e-mail lub wydruk papierowy). Tekst umowy jest zapisywany zgodnie z ochroną danych.

(3) Umowa zawierana jest w językach: niemieckim.

§ 3 Dostawa, dostępność towaru, warunki płatności

(1) Podane przez nas terminy dostawy liczone są od momentu potwierdzenia przez nas zamówienia (§ 2 ust. 2 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych), o ile cena zakupu została zapłacona z góry.

(2) Jeżeli produkt określony przez klienta w zamówieniu jest tylko chwilowo niedostępny, dostawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta. Jeżeli dostawa jest opóźniona o więcej niż dwa tygodnie, klient ma prawo odstąpić od umowy. Nawiasem mówiąc, w tym przypadku usługodawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy. Czyniąc to, natychmiast zwróci wszelkie płatności już dokonane przez klienta.

(3) Klient może dokonać płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub PayPal.

(4) Zapłata ceny zakupu jest należna natychmiast po zawarciu umowy. Jeżeli termin płatności jest określony zgodnie z kalendarzem, klient już zalega z przekroczeniem terminu.

§ 4 zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu.

§ 5 Ceny i koszty wysyłki

(1) Wszystkie ceny podane na stronie dostawcy zawierają obowiązujący ustawowy podatek od sprzedaży.

(2) W przypadku rezygnacji klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu.

§ 6 rękojmia za wady materiałowe

(1) Dostawca odpowiada za wady rzeczowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w szczególności §§ 434 i następne BGB. W stosunku do przedsiębiorców okres gwarancji na dostarczone przez dostawcę rzeczy wynosi 12 miesięcy.

§ 7 Odpowiedzialność

(1) Roszczenia odszkodowawcze klienta są wykluczone. Wyjątkiem są roszczenia odszkodowawcze klienta wynikające z uszkodzenia życia, ciała, zdrowia lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązki kardynalne) oraz odpowiedzialności za inne szkody, które wynikają z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez usługodawcę, jego przedstawicieli prawnych lub pełnomocników. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy.

(2) W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, dostawca ponosi odpowiedzialność za typowe dla umowy, przewidywalne szkody tylko wtedy, gdy zostały one spowodowane zwykłym zaniedbaniem, chyba że klient domaga się odszkodowania z tytułu uszczerbku na życiu, lub Zdrowie.

(3) Ograniczenia zawarte w paragrafach 1 i 2 mają również zastosowanie do przedstawicieli prawnych i pełnomocników usługodawcy, jeżeli roszczenia są dochodzone bezpośrednio przeciwko nim.

(4) Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

§ 8 Uwagi dotyczące przetwarzania danych

(1) Dostawca zbiera dane od klienta w ramach przetwarzania umów. W szczególności przestrzega przepisów federalnej ustawy o ochronie danych oraz ustawy o telemediach. Bez zgody klienta dostawca będzie gromadzić, przetwarzać lub wykorzystywać dane dotyczące zapasów i użytkowania klienta tylko w zakresie niezbędnym do wykonania stosunku umownego oraz do korzystania i rozliczania telemediów.

(2) Bez zgody klienta dostawca nie będzie wykorzystywał danych klienta do celów reklamowych, rynkowych lub badań opinii.

§ 9 Postanowienia końcowe

(1) Do umów między dostawcą a klientem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem prawa handlowego ONZ i międzynarodowego prawa prywatnego.

(2) Jeżeli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między klientem a dostawcą jest lokalizacja dostawcy .

(3) Umowa pozostaje wiążąca w pozostałych częściach, nawet jeśli poszczególne punkty są prawnie nieskuteczne. W miejsce bezskutecznych punktów stosuje się ewentualne przepisy ustawowe. O ile stanowiłoby to nieuzasadnione trudności dla jednej z umawiających się stron, umowa jako całość staje się nieskuteczna.

.